Potřebuji vyřídit

Jak zařídit zastupování zletilé osoby

Každá fyzická osoba či vlastník nemovitosti jedná ve věci poplatku sám za sebe, popřípadě se může nechat při jednání zastoupit jinou osobou na základě plné moci (nemusí být ověřená).

Způsob podání 

  1. Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou 
    • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo
    • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
  2.  Písemná podání a podání ústně do protokolu musí být podepsána osobou, která podání činí.
  3. Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v odstavci 1; tuto lhůtu nelze prodloužit ani navrátit v předešlý stav.

Podání lze doručit poštou nebo předat osobně správci poplatků: Ing. Lenka Chodilová (kancelář č. 3/363),  Ing. Gabriela Müllerová (kancelář č. 3/316b), Magistrát města Olomouce – odbor ekonomický, Palackého 14 (3. patro) 

Soubory ke stažení

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...